سایت دکتر مظهری

اثر L - کارنيتين بر روي سطح نيتريک اکسيد و فعاليت آنزيم مبدل آنژيوتانسين سرمي در موش هاي صحرايي نرمال و ديابتي شده با استرپتوزوسين

مقدمه: مشکلات قلبي- عروقي و از جمله پرفشاري خون، از عوارض ناشي از ابتلا به ديابت طولاني مدت مي باشند. مطالعات محدودي حاكي از اثرات مثبت L– كارنيتين بر پرفشاري خون موجود مي باشد. در بررسي حاضر، اثرات احتمالي L– كارنيتين بر سطح نيتريك اكسيد (NO) و فعاليت آنزيم مبدل آنژيوتانسين ((ACE سرمي و فشار خون سيستوليك (SBP) در موش هاي صحرايي نرمال و ديابتي شده مورد مطالعه قرار گرفته است.
روش ها: در اين مطالعه، تعداد 40 راس موش صحرايي در چهار گروه كنترل درمان نشده (C)، كنترل درمان شده (CT)، ديابتي درمان نشده (D) و ديابتي درمان شده (DT) مورد بررسي قرار گرفتند. ديابتي شدن حيوانات با تزريق استرپتوزوسين صورت گرفت. دو گروه C و D آزادانه به آب و غذا دسترسي داشتند و گروه هاي CT و DT، دوز مشخصي از L– كارنيتين را در آب مصرفي بطور روزانه دريافت نمودند. پس از طي 12 هفته ميزان NO، SBP و فعاليت ACE سرمي ارزيابي گرديد.
يافته ها: ميزان فشار خون سيستوليك در گروه DT نسبت به گروه D كاهش معني داري يافت. همچنين فعاليت ACE سرم در گروه DT در قياس با گروه D كاهش معني داري داشته و سطح NO سرم در دو گروه CT و DT به ترتيب نسبت به گروه هاي C و D افزايش معني داري يافته است.
نتيجه گيري: بدين ترتيب چنين مي توان نتيجه گرفت كه L – كارنيتين ممکن است بتواند با افزايش سطح NO و كاهش فعاليت ACE سرمي موجب كاهش SBP در موش هاي صحرايي ديابتي گردد.

كليد واژه: L - کارنيتين، ديابت، فشارخون، نيتريک اکسيد، آنزيم مبدل آنژيوتانسين

دریـــــافـــــت فـــــایـــــــــــــــل

 

حاضرین در سایت

30  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

آمار سایت

بازدیدکنندگان
348
مطالب
851
پیوندها
17
بازدیدهای محتوا
3349678