سایت دکتر مظهری

بررسي ميزان ضايعات و زايدات در واحدهاي فرآوري دانه هاي روغني استان تهران

مقدمه: اهميت روغن ها و چربي ها نه تنها از ديدگاه سلامت بلکه از جنبه تجارت چنان است که ضرورت بررسي ميزان ضايعات و زايدات آن را ايجاب مي کند.
مواد و روش ها: در اين پژوهش از 2 کارخانه روغن کشي استان تهران به عنوان نمونه هايي از کارخانجات روغن کشي کشور و با طراحي پرسشنامه هايي روش هاي فرآوري و ميزان ضايعات و زايدات را در مراحل مختلف فرآوري دانه هاي روغني برآورد کرده، سپس با انجام محاسبات تجزيه واريانس با استفاده از نرم افزار MINITAB به مقايسه ميزان ضايعات در کارخانجات روغن کشي و برآورد متوسط ميزان ضايعات در هر يک از مراحل فرآوري دانه هاي روغني پرداخته شد.
يافته ها: با توجه به ميزان ضايعات برآورد شده در کارخانجات روغن کشي استان تهران، ميزان ضايعات در مرحله روغن کشي به طور متوسط براي آفتابگردان 6-5%، کلزا 5-4%، سويا 4-3% مي باشد که با توجه به ميزان توليد کارخانجات روغن کشي کشور در سال 1387، جمعا 1،300،000 تن دانه روغني روغن کشي شده که با احتساب ميزان روغن هر نوع از دانه هاي روغني، ميزان روغن آن بالغ بر 300 – 250 هزار تن بوده است.
نتيجه گيري: طبق برآورد انجام شده با تخمين درصد ضايعات هر نوع از دانه هاي روغني و قيمت جهاني روغن خام حدود 1000 (تن / دلار)، در حدود 13-8 هزار تن روغن به قيمت 13 – 8 ميليون دلار طي فرآيند روغن کشي ضايع شده که مبلغ قابل توجهي است.

كليد واژه: روغن کشي، زايدات، ضايعات

دریـــافـــت فـــایـــل

حاضرین در سایت

76  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

آمار سایت

بازدیدکنندگان
348
مطالب
851
پیوندها
17
بازدیدهای محتوا
3349829