سایت دکتر مظهری

مقدمه: با توجه به اثرات تغذيه اي و دارويي آراشيدونيک اسيد در سيستم عصبي انسان مخصوصا نوزادان اين اسيد چرب در سال هاي اخير به شدت مورد توجه قرار گرفته و توانسته است در ساختار فرمولاسيون غذاي نوزادان قرار گيرد. در اين تحقيق به بررسي توليد و استخراج اين اسيد چرب از اصلي ترين منبع توليد آن که Mortierella alpina است پرداخته شده است.
مواد و روش ها: جهت افزايش زيست توده از کشت در محيط مايع به روش ناپيوسته استفاده گرديد. پس از طي مدت زمان تخمير زيست توده توليد شده از محيط مايع جدا گشته و روغن آن استخراج گرديد. روند رشد و توليد روغن در محيط جايگزين مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: مدت زمان رشد قارچ M.alpina را مي توان به سه ناحيه تقسيم بندي نمود. بدين صورت که در طي دو روز اول رشد بيشترين بازده توليدي زيست توده و کمترين نرخ توليد روغن وجود دارد. به اين ترتيب روند کاهش گلوکز در اين دو روز با شدت کمتري صورت مي گيرد. از روز 2-6 با کاهش منبع نيتروژن شدت توليد زيست توده کاهش يافته و متعاقبا توليد روغن شديدا افزايش و کاهش منبع کربن سريع تر مي شود. از روز 6 تا 10 به تدريج توليد زيست توده به نزديک صفر رسيده و توليد روغن نيز با شدت کمتري صورت مي گيرد، پس روند تغييرات گلوکز نيز کاهش مي يابد.
نتيجه گيري: توليد روغن در ميکروارگانيسم هاي چربي زا نوعا يک فرايند دو مرحله اي است که زماني آغاز مي شود که ارگانيسم قادر به ساخت مواد ضروري سلول مثل پروتئين، اسيد نوکلئيک و ... نمي باشد و يک ماده ضروري اصلي به غير از کربن و اکسيژن در محيط به اندازه کافي وجود ندارد که معمولا اين ماده منبع نيتروژن است. بنابراين بايد منبع نيتروژن را در حدي در نظر گرفت که بعد از رسيدن به جمعيت مناسب شرايط براي توليد روغن مناسب گردد. با توجه به توليد روغن و قيمت تمام شده محصول، زمان 12 روز را مي توان به عنوان بهترين زمان انکوباسيون در نظر گرفت.

كليد واژه: پودر ضايعات نان، روغن ميکروبي، گلوکز، Mortierella alpina

دریـــــــافـــــت فــــایــــــل

حاضرین در سایت

28  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

آمار سایت

بازدیدکنندگان
346
مطالب
851
پیوندها
17
بازدیدهای محتوا
3317454